3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített végrendeletek központi nyilvántartásáról

Olvasási idő: 6 – 9 perc

Elfogadva: 2006. október 16.
Kihirdetve:
Igazságügyi Közlöny 2006. évi 12. szám
Hatályba lépés: 2006. december 31.
Módosítva:
Alkalmazás: A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés napját követően készített Végrendeletek tekintetében kell alkalmazni.

3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról

Bevezetés

A Magyar Ügyvédi Kamara 4/2005. (! 3/2005) (VI. 25.) Szabályzata az elektronikus cégeljárásról szóló 2003. évi LXXXI. törvény 13. §-nak (2) bekezdésével módosított ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 12. § (2) bek. alapján a Magyar Ügyvédi Kamara országos irattárának alapításáról rendelkezett.

A megalkotott irattár nyilvántartási rendszere alkalmas az ügyvédek által készített írásos magánvégrendeletek (öröklési szerzıdések, halál esetére szóló ajándékozási szerzıdések, a továbbiakban egységesen: Végrendeletek) központi nyilvántartására és őrzésére.
Ennek érdekében a Teljes Ülés – a végrendelkezık akaratának minél szélesebb körű érvényre juttatása, a végrendeletek biztonságos ırzése céljából, valamint azért hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzık és bíróságok előtt – az alábbi Szabályzatot alkotja:

Végrendelet készítésekor az ügyvéd köteles a jelen Szabályzat rendelkezései szerint eljárni.

I.

(1) Végrendelet készítésére vonatkozó megbízás elfogadásakor az ügyvéd a megbízási szerződésben köteles a végrendelkezőt írásban arról tájékoztatni, hogy lehetősége van a Végrendeletet a Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában elhelyeztetni, ahol azt a Központi Végrendeleti Nyilvántartásba bevezetik. A megbízási szerződésben az ügyfél aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a végrendelkező személyes adatai bírósági és közjegyzői   megkeresésre hozzáférhetővé váljon. A tájékoztatás kiterjed arra is, hogy a Központi Nyilvántartás semmiben nem korlátozza az ügyfél késıbbi végrendelkezési szabadságát, új végrendelet alkotására, a letett végrendelet módosítására, megsemmisítésére.

(2) Amennyiben a végrendelkezı írásbeli nyilatkozatában kijelenti, hogy Végrendeletének Központi Végrendeleti Nyilvántartásba történı felvételét kéri, a végrendeletet készítő ügyvéd annak egy eredeti példányát köteles lezárt borítékban elhelyezni. A lezárás megtörténtét az okiratban rendelkező ügyfél (ügyfelek), valamint saját aláírásával és bélyegző lenyomatával ellátott módon a végrendeletet készítő ügyvéd igazolja.

(3) Az így lezárt borítékot – a nyilvántartó lappal együtt – az okirat keltezésétől számított 48 órán belül köteles a Magyar Ügyvédi Kamara Irattárának a Központi Végrendeleti Nyilvántartásba történő felvétel céljából személyesen átadni vagy tértivevényes levélben megküldeni.

(4)  A  nyilvántartásba vétel elıfeltétele, hogy az okiratot szerkesztő ügyvéd a Szabályzat mellékletét képező Nyilvántartó lapot kitöltse, mely tartalmazza azon  adatokat,  melyek  a Végrendelet alkotójának központi nyilvántartásához szükségesek. Egyidejűleg köteles a nyilvántartásba vétel díját befizetni.

II.

(1)  A Magyar Ügyvédi Kamara Irattára a szabályszerűen megküldött Végrendeletet számítógépes nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásnak rögzíteni kell a rendelkező ügyfél nevét, valamint a nyilvántartási lapon szereplő további adatait. Az ügyvédet a nyilvántartásba vételrıl 48 órán belül az Irattár köteles értesíteni. Ezen értesítésnek tartalmaznia kell a regisztráció sorszámát is. Mindezekről az ügyvéd írásban haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelét.

(2) A nyilvántartásba vétel tényéről kizárólag

  • a) az okiratot szerkesztő ügyvéd,
  • b) a végrendelkező ügyfél, illetve annak jogi képviselője,
    c) a hivatalból eljáró közjegyző, valamint
  • d) a bíróság

részére adható felvilágosítás.

(3) A lezárt borítékban lévő okiratot csak a hivatalból eljáró közjegyző vagy a bíróság megkeresésére köteles az Irattár megküldeni.

(4) Az Irattár köteles a borítékot megőrizni és annak sértetlenségét biztosítani.

III.

(1) Amennyiben a végrendelkező személy a Központi Végrendeleti Nyilvántartásba vétel érdekében megküldött, de nyilvántartásba még nem vett végrendeletére vonatkozóan a nyilvántartásba vétel iránti nyilatkozatát írásban visszavonja, a végrendeletet vissza kell küldeni a végrendeletet készítő ügyvéd részére. A Központi Végrendeleti Nyilvántartásba felvétel céljából megküldött Végrendeletet a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartásból nem lehet törölni. A Központi Végrendeleti Nyilvántartásba történt felvétel nem érinti a végrendelkezı végrendelet visszavonására, módosítására, megsemmisítésére – a Ptk. szabályai szerint – biztosított jogát.

(2) A korábbi nyilvántartásba vétel nem akadálya annak sem, hogy ugyanazon személy újabb végrendeletet alkosson és annak a Központi Végrendeleti Nyilvántartásba történő nyilvántartásba vételét – azonos módon – kérhesse.

IV.

(1) A végrendelkező jogosult tájékoztatást kérni személyi adatai kezeléséről, illetve – változás esetén – kérheti személyes adatai helyesbítését.

(2)  A  Központi Végrendeleti Nyilvántartásba történő felvétel díjköteles, a mindenkori díj mértékéről a MÜK Elnöksége határoz.

(3) A Magyar Ügyvédi Kamara a fenti Szabályzat hatálybalépését követően megkeresi a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát, hogy a nyilvántartásról a közjegyzői kar tagjait tájékoztassa. A tájékoztatás terjedjen ki arra is, hogy az eljáró közjegyző miként tekinthet be a Központi Végrendeleti Nyilvántartás adataiba.

(4) Jelen Szabályzat az Igazságügyi Közlönyben történő közzététel napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés napját követően készített Végrendeletek tekintetében kell alkalmazni.