Magyar Közlöny 2015/169

Olvasási idő: 10 – 16 perc

326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről – 21475

327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól – 21477

328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról – 21488

329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A felelős játékszervezés részletes szabályairól – 21489

330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről – 21497

331/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos feladat- és hatáskörével kapcsolatos egyes kérdésekről – 21499

332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 21499

333/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 21502

334/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 21504

335/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról – 21504

336/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről – 21505

337/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: Az állam tulajdonában álló Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről – 21505

338/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: Az állam tulajdonában álló Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről – 21506

339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A CSABA METÁL Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon megvalósuló beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 21506

340/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 21508

341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet: A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 21508

49/2015. (XI. 10.) MvM rendelet: Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről – 21510

59/2015. (XI. 10.) BM rendelet: A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról – 21515

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet: A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról – 21516

34/2015. (XI. 10.) IM rendelet: A tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről – 21522

35/2015. (XI. 10.) IM rendelet: A bírósági végrehajtói díjszabásról – 21524

1793/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A polgári perrendtartás során irányadó elektronikus kapcsolattartás ügyviteli és technológiai felelősségi kérdéseiről – 21532

1794/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: Az állam távhőszolgáltatási piacra lépésének előkészítéséhez szükséges TÁVHŐ Audit Projekt jóváhagyásáról – 21532

1795/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális célú hasznosításáról – 21533

1796/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banknál Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről – 21533

1797/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások 2016. évi biztosítása érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról – 21534

1798/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 21534

1799/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: Az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programjának támogatásáról – 21535

1800/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: Állami ingatlannak a Magyar Írószövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról – 21535

1801/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A Békéscsaba megyei jogú város külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról – 21536

1802/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A Gyöngyöshalász külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 21536

1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 21536

1804/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megtartandó ünnepségsorozat megrendezésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról – 21539

1805/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról – 21541

1806/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 21541

1807/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: Az „MFB pontok kialakítása és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívása és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő irat jóváhagyásáról – 21541

1808/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és az azokkal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról – 21542

1809/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: Az IMIR 2007–2013 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről – 21545

1810/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról – 21545

1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról – 21558

1812/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosító számú („Energiahatékonysági fejlesztés az állami fenntartású képző intézményekben a leghátrányosabb helyzetű térségekben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról – 21561

1813/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A KEOP-3.1.4/15-2015-0002 azonosító számú („A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, a KEOP-3.1.4/15-2015-0005 azonosító számú („A kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastély történeti kertjének rekonstrukciója” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 21563

1814/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0039 azonosító számú („Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében” című) projekt, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0024 azonosító számú („Sóskút Község szennyvízközmű beruházása” című) projekt támogatásának növeléséről – 21566

1815/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú („REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt finanszírozásának megváltozásáról – 21569

1816/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024 azonosító számú („Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása – előkészítési szakasz” című) projekt támogatásának növeléséről és kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról – 21571

1817/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú („Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem” című) projekt szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról – 21573

1818/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: A TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról – 21575

1819/2015. (XI. 10.) Korm. határozat: Az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelői Alapjához való magyar csatlakozás pénzügyi forrásának biztosításáról – 21577

89/2015. (XI. 10.) ME határozat: A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2015. évi Rádiótávközlési Világértekezletén való részvételről és a záró okirat kézjeggyel való ellátására adott felhatalmazásról – 21577

90/2015. (XI. 10.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 21578

91/2015. (XI. 10.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 21578

92/2015. (XI. 10.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról – 21579

Letölthető PDF-ben.