Magyar Közlöny 2015/205

Olvasási idő: 10 – 16 perc

2015. évi CCXXIX. törvény: Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 27247

2015. évi CCXXX. törvény: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról – 27383

432/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről – 27385

433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről – 27395

434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről – 27413

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról – 27429

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A mezőgazdasági őstermelői igazolványról – 27431

437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről – 27438

438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól – 27439

439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól – 27443

440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól – 27446

441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 27456

442/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 27564

443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: Az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi CLXXIX. törvénnyel összefüggő kormányrendelet módosításokról – 27569

444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 27579

445/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 27583

446/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról – 27584

447/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 27591

448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 27593

449/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 27598

450/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről szóló 271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról – 27599

451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról – 27599

452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 27602

453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet: A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 27605

58/2015. (XII. 28.) MvM rendelet: Az Információs Hivatalban rendszeresített szolgálati igazolványról és szolgálati jelvényről – 27607

36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól – 27610

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet: Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól – 27619

38/2015. (XII. 28.) NGM rendelet: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról – 27653

39/2015. (XII. 28.) NGM rendelet: A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról – 27653

1987/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A 2016. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről – 27656

1988/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: Egyes jogszabályoknak az új típusú biztonsági kihívásokkal összefüggő felülvizsgálatáról és lehetséges fejlesztési irányairól – 27662

1989/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: Az európai uniós programok likviditási hiányának további kezeléséről – 27663

1990/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetéséhez szükséges eszközök vagyonátadási eljárása során teljesítendő feladatokról – 27663

1991/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A közlekedési ágazatban elérendő megújuló energia felhasználási részarány teljesítéséről – 27664

1992/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő újraépítéséről – 27664

1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről – 27665

1994/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat módosításáról – 27666

1995/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól szóló 1685/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról – 27666

1996/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A Berkenye község külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról – 27667

1997/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A KEOP-5.6.0/12-2013-0041 azonosító számú („Az ELTE Ferenciek terén lévő épületének energetikai korszerűsítése” című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 27667

1998/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú („Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása” című), valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról – 27670

1999/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta–Pusztaszabolcs korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 27672

2000/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A Közlekedés Operatív Program 2., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról – 27674

2001/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú („MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról és a 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról – 27678

2002/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A légiforgalmi irányítással összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 27680

2003/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritása keretében egyes projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 27682

2004/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 azonosító számú („Kulcs egy jobb élethez!” – Békés megye komplex emberi erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben című), és a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 azonosító számú („A jövőt gyermekeinkkel építjük” – Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról – 27684

2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozat: A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról – 27686

119/2015. (XII. 28.) ME határozat: A Magyar–Szlovák Gazdasági Együttműködési Kérdések Vegyes Bizottsága magyar tagozati elnökének kinevezéséről – 27686

Letölthető PDF-ben.