Magyar Közlöny 2016/177

Olvasási idő: 10 – 17 perc

337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról – 76583
338/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról – 76587
339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról – 76587
340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 76588
341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: Az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 76599
342/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 76608
343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 76629
344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról – 76638
345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 76638
346/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 76640
347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A Biatorbágy területén mezőgazdasági gépgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 76641
348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A Göd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 76642
349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet: A Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 76644
73/2016. (XI. 17.) FM rendelet: A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról – 76646
40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet: A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról – 76649
41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet: A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről – 76662
42/2016. (XI. 17.) NGM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról – 76672
46/2016. (XI. 17.) NFM rendelet: A Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnésével és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 76683
47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet módosításáról és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 34/2004. (XII. 28.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről – 76684
440/2016. (XI. 17.) KE határozat: Bírói felmentésről – 76688
441/2016. (XI. 17.) KE határozat: Bírói felmentésről – 76688
442/2016. (XI. 17.) KE határozat: Bírói felmentésről – 76688
443/2016. (XI. 17.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 76689
444/2016. (XI. 17.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 76689
1622/2016. (XI. 17.) Korm. határozat:Az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről és kiválasztási rendjéről – 76689
1623/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: Az egységes új szakértői intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről – 76690
1624/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A 2017-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről – 76690
1625/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről – 76691
1626/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új belügyi szakdiplomata álláshely létesítéséről – 76694
1627/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről – 76694
1628/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről – 76695
1629/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A szövetkezeti hitelintézeti integráció hosszú távú, stabil működést megalapozó fejlődési irányáról és az annak megvalósításához szükséges intézkedésekről – 76695
1630/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: Az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről – 76696
1631/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A XX. századi diktatúrák áldozatainak járó kárpótlási célú nyugdíj-kiegészítéseket és juttatásokat szabályozó jogszabályok alapján járó juttatások emeléséről – 76698
1632/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A 2024. évi XXXIII. nyári Olimpiai Játékok, valamint a XVII. nyári Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes hazai rendezésű sportesemények előkészületeinek előrehaladásáról – 76698
1633/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: Egyes állami tulajdonú ingóságoknak a Macedón Köztársaság Kormányának történő ingyenes átruházásáról – 76699
1634/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: Az egységes, nemzeti közösségi kerékpáros keretrendszer létrehozásáról – 76699
1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról – 76700
1636/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról – 76702
1637/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címrendi besorolásának megváltoztatásáról – 76704
1638/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A kiemelt projektjavaslatok versenyeztetése mellőzésének indokolásáról – 76704
1639/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő Zrínyi Miklós laktanya fejlesztési feladatainak megvalósításáról – 76704
1640/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Budai Várban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által tett, forgalomirányítással kapcsolatos intézkedésekhez történő kormányzati hozzájárulásról, illetve egyéb, nagy társadalmi jelentőségű fejlesztések támogatásáról szóló 1417/2016. (VII. 29.) Korm. határozat módosításáról – 76705
1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről – 76705
1642/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról – 76706
1643/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 azonosító számú („Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén” című) projekt támogatásának növeléséről – 76706
1644/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 azonosító számú szakasza támogatásának növeléséről – 76708
1645/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történő finanszírozás biztosítása érdekében meghirdetett NVKP_16 kódszámú („Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program” című) pályázati felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról – 76710
1646/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A „Nukleáris létesítmények építési és üzemeltetési biztonságának javítását célzó anyagok, szerkezeti elemek, technológiák és eljárások életciklus-elemzés (LCA) alapú kutatás-fejlesztése az iparág hazai kulcsszereplőinek együttműködésében” című támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos hozzájárulásról – 76717
1647/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról – 76717
1648/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges forrás biztosításáról, valamint a vízügyi igazgatási szervek 2016. április 1. és augusztus 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni, valamint vízminőség védekezési tevékenységének finanszírozásáról, továbbá a vízgazdálkodási társulatok 2013. évi vízkár-elhárítási védekezési költségeinek megtérítéséről – 76718
1649/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: Vízügyi tervező gazdasági társaság üzletrészének megszerzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról – 76718
1650/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Koszovói Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról – 76719
1651/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: Az Ukrajna számára nyújtandó kötött segélyhitel felajánlásáról – 76720
1652/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Vietnami Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról – 76720
1653/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése érdekében szükséges források biztosításáról – 76721
1654/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A thyssenkrupp Presta Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről – 76723
1655/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekről – 76723
1656/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A vajdasági Magyar Ház és Pannon Médiaház beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról – 76724
1657/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról – 76726
1658/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának lehetséges elhelyezéséről – 76728
1659/2016. (XI. 17.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapításáról – 76728

Letölthető PDF-ben.