Frivaldszky János: Természetjog – eszmetörténet (PDF)

Olvasási idő: 2 – 2 perc

(E-könyv ajánló) Frivaldszky János: Természetjog – eszmetörténet (PDF)

Ez a tanulmány a természetjogi gondolkodás történetének fôbb vonalait kívánja felvázolni részben önálló kutatás, részben másodlagos források alapján, így például az ókori és a középkori teológiai természetjogi gondolkodás Regginaldo Pizzorni és (az általam kritikusan kezelt) Piero Bellini munkáinak hangsúlyos alapulvételével íródott, az újkori rész pedig sok helyütt Leo Strauss, Hans Welzel és Richard Tuck gondolataira és állásfoglalásaira támaszkodik, amit nemcsak az említett szerzôk méltán világhírû szaktekintélye indokol, hanem jelen dolgozat írójának eszmei elkötelezettségét is mutatja. A másodlagos szakirodalom kiválasztása tehát tudatos, mint ahogy a paradigmák és a gondolati sémák valamint nézôpontok közötti állásfoglalás is az: ekképpen a voluntarizmus/racionalizmus vitájában az utóbbira helyezzük a hangsúlyt, a közjogi és a jog interszubjektív dimenziójának konkurálása esetén pedig az utóbbi tarthat számot mélyebb teoretikus elmélyítésre kutatásainkban. A tanulmány célja mindenképpen az, hogy Magyarországon is hozzáférhetôvé tegyen valamit abból a rendkívül gazdag szellemi hagyatékból, ami a természetjogi gondolkodás két és félezer éves történetét jellemzi.