Magyar Közlöny 155. szám

Olvasási idő: 5 – 8 perc

269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 37953

270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról – 37960

271/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 37960

272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: Egyes iparjogvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 37961

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról – 37962

274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 37964

275/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 37966

276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő kormányrendeletek módosításáról – 37966

277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról – 37970

278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről – 37971

279/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010.(XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról – 37976

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról – 37977
281/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről – 37978

24/2011. (XII. 20.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről – 37985

2/2011. (XII. 20.) ME rendelet: A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről – 37986

49/2011. (XII. 20.) BM rendelet: A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról – 37986

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet: A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól – 37998
68/2011. (XII. 20.) NEFMI rendelet: A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról – 38009

164/2011. (XII. 20.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 38010

165/2011. (XII. 20.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 38031

166/2011. (XII. 20.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 38069

1440/2011. (XII. 20.) Korm. határozat: Az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítő európai alap, az Európai Visszatérési Alap és a Külső Határok Alap felelős hatóságainak és hitelesítő hatóságainak kijelöléséről, valamint a Külső Határok Alap intézményi rendszeréről – 38101

1441/2011. (XII. 20.) Korm. határozat: Beruházási és beruházás tervezési költségek fedezetének biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról – 38102

1442/2011. (XII. 20.) Korm. határozat: A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról – 38106

1443/2011. (XII. 20.) Korm. határozat: Felsőszentiván Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról – 38106

1444/2011. (XII. 20.) Korm. határozat: Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatai által joghátránnyal sújtott jogalanyok panaszbenyújtási eljárásrendjének meghatározásáról – 38106

1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozat: A központi költségvetési szerveknélfoglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának elszámolásáról – 38107

1446/2011. (XII. 20.) Korm. határozat: A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat módosításáról – 38127

38/2011. (XII. 20.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. június 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről  – 38127