Magyar Közlöny 2012/171

Olvasási idő: 7 – 12 perc

360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 28210

361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról – 28221

362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 28222

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról – 28223

364/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 28232

365/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 28232

366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról – 28232

367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól – 28248

368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 28249

369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 28253

370/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 28259

371/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról – 28260

372/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet: A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítéséről szóló 268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 28264

37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet: Az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól – 28265

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről – 28266

1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról – 28300

1588/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A 2012. július 16. és 26. közötti konzultációs sorozat vonatkozásában vállalt feladatokról szóló 1412/2012. (IX. 28.) Korm. határozat 2. b) pont ba) és bc) alpontjának (patika alap megteremtése, gyógyszertári szolgáltatási díj bevezetése) végrehajtására szolgáló intézkedésekről – 28300

1589/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A képesítési követelmények ésszerű csökkentéséről – 28301

1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012–2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről – 28302

1591/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A TATA Consultancy Services Limited Magyarországi Fióktelepe magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről – 28306

1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról – 28307

1593/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A lánctartozás megakadályozását elősegítő intézkedésekről – 28310

1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjához nyújtott támogatás, valamint a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó létszámleépítés támogatásának elszámolásáról – 28310

1595/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 28325

1596/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A települési önkormányzattól állami fenntartásba átvett sárvári Szent László Kórház Simasági Telephelyén és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházai Telephelyén működő, pszichiátriai betegek tartós bentlakásos intézményi ellátását nyújtó szociális részlegek 2012. évi finanszírozásához szükséges központi költségvetési forrás átcsoportosításáról – 28328

1597/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 28330

1598/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: Az egyházak tevékenységének támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról – 28332

1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 28335

1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról – 28337

1601/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés jóváhagyásáról – 28339

1602/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: Az Államreform Operatív Program abszorpciós célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedésekről – 28340

1603/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes kiemelt projektek nevesítéséről – 28340

1604/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A DDOP-5.1.3/A-11-2012-0015 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 6233. j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 28342

1605/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: Az ÉMOP-5.1.1/A-11-2012-0008 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3835 j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 28344

1606/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: Az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0012 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 4814 j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 28346

1607/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A TIOP 3.4.3/11/1-2012-0001 azonosító számú („Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” című) és a TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című) kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 28348

1608/2012. (XII. 17.) Korm. határozat: A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról – 28350

149/2012. (XII. 17.) ME határozat: Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történő együttműködésre, valamint haditechnikai eszközök átadására vonatkozó Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 28350

Letölthető PDF-ben.