Magyar Közlöny 151. szám

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2011. évi CLXX. törvény: A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról – 37484

2011. évi CLXXI. törvény: A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról – 37493

2011. évi CLXXII. törvény: A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról – 37495

2011. évi CLXXIII. törvény: A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról – 37520

2011. évi CLXXIV. törvény: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról – 37537

2011. évi CLXXV. törvény: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról – 37590

2011. évi CLXXVI. törvény: Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról – 37636

2011. évi CLXXVII. törvény: Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről – 37691

9/2011. (XII. 14.) NMHH rendelet: Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról – 37711

74/2011. (XII. 14.) NFM rendelet: A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről – 37712

116/2011. (XII. 14.) VM rendelet: A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról – 37713

91/2011. (XII. 14.) OGY határozat: A Kúria elnökének megválasztásáról – 37742

92/2011. (XII. 14.) OGY határozat: Az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásáról – 37742

93/2011. (XII. 14.) OGY határozat: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról – 37743

107/2011. (XII. 14.) ME határozat: Főiskolai tanárok kinevezéséről – 37743