Magyar Közlöny 2012/181

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2012. évi CCXXIII. törvény: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról – 37409

401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: A szakértői nyilvántartó szerv, valamint a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv kijelöléséről – 37550

402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggő módosításáról – 37550

403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: Az egyes kormányrendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok működésének megkezdésével összefüggő módosításáról – 37561

404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 37563

405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól – 37572

406/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról – 37582

407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról – 37582

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról – 37584

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet: Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról – 37607

79/2012. (XII. 28.) BM rendelet: A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 37631

80/2012. (XII. 28.) BM rendelet: A régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól – 37633

53/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet: Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a 2011/62/EU irányelv átültetése érdekében történő módosításáról – 37642

54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet: Az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes miniszteri rendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról – 37649

55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól – 37669

56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet: Az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól – 37670

57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet: Az igazságügyért felelős miniszter által alkotott egyes miniszteri rendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok működésének megkezdésével összefüggő módosításáról – 37671

58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet: A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról – 37681

148/2012. (XII. 28.) VM rendelet: Az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerűsítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról – 37699

Letölthető PDF-ben.