POLGÁRI JOG 2018/11-12

Olvasási idő: 3 – 4 perc

 • dr. Ujhelyi Dávid: Koltay András (szerk.) – Balás P. Elemér emlékkönyv. Tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből, halálának 70. évfordulóján
 • Boros Zsuzsa: Könyvajánló – Weiss Emilia családjogi és öröklési jogi kodifikációs tanulmányai című kötetről, melynek anyagát válogatta és szerkesztette Szeibert Orsolya
 • Rácz Lilla: Blanketták, ÁSZF-ek, fogyasztók és tisztességtelenség a Ptk. és az Eht. viszonyában, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Gf.40.396/2016/4. számú határozata tükrében
 • Szabó Klára: Az új Ptk. a Fővárosi Ítélőtábla gyakorlatában (A tanulmány a IV. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.)
 • PJD2018. 30.
  I. A fogyasztót választási jog illeti meg abban a kérdésben, hogy hibás teljesítés esetén igényét a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozással vagy közvetlenül a hibás termék gyártójával szemben érvényesíti.
 • PJD2018. 31.
  I. A váltókövetelés függetlenné válik az alapügylettől, a követelést maga a váltó teljes mértékben körülírja, értékpapírként megtestesíti, így annak tartalma nem szorul bizonyításra.
 • PJD2018. 32.
  Egy cégtől elvárható, hogy olyan munkaszervezetet működtessen, amely lehetővé teszi a postai küldemények lehető legrövidebb időn belül történő átvételét. A postai küldemény címzetthez történő megérkezése alkalmassá teszi arra, hogy a címzett annak tartalmát is megismerje, ugyanakkor a tartalom tényleges megismerése már nem tartozik a megérkezés fogalmához.
 • PJD2018. 33.
  Ha a megbízott e minőségében harmadik személynek kárt okoz, akkor a megbízót – a megbízottal egyetemlegesen – kártérítési felelősség terheli a károsulttal szemben. A kárt ténylegesen okozó megbízott a kártérítési felelősség általános szabálya alapján felel az általa okozott kárért.
 • PJD2018. 34.
  I. A személyiségi jogsértés körében nem annak van jelentősége, hogy a személy társadalmi megítélése milyen volt a valótlan tény állításakor és azt a tényállítás mennyiben rontotta, hanem annak, hogy a valótlan tényállítás alkalmas volt-e a jóhírnév megsértésére.
 • PJD2018. 35.
  I. A beszámolót és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles az igazgatóság a részvényesek tudomására hozni. A tizenöt napos határidő be nem tartása nem eredményezi a legfőbb szerv ülésének nem szabályszerű összehívását és ezáltal a határozatok hatályon kívül helyezését.