Magyar Közlöny 166. szám

Olvasási idő: 5 – 8 perc

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI (2011. december 31.) A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRŐL – 41613

2011. évi CCVI. törvény: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról – 41621

2011. évi CCVII. törvény: Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról – 41634

2011. évi CCVIII. törvény: A Magyar Nemzeti Bankról – 41648

2011. évi CCIX. törvény: A víziközmű-szolgáltatásról – 41670

2011. évi CCX. törvény: Az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről – 41700

2011. évi CCXI. törvény: A családok védelméről – 41703

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról – 41709

369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról – 41796

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről – 41825

371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról – 41847

372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: A megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól – 41868

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről – 41887

374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet, a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 41888

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól – 41890

376/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet, a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 41894

377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: A katasztrófa-egészségügyi ellátásról – 41902

378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: A villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról – 41907

379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról – 41999

71/2011. (XII. 31.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről – 42000

42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet: Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belső egyházi jogi személyek nyilvántartásáról – 42043

43/2011. (XII. 31.) KIM rendelet: A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról – 42046

44/2011. (XII. 31.) KIM rendelet: A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról – 42051

56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet: A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről – 42053

149/2011. (XII. 31.) VM rendelet: A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról – 42238

97/2011. (XII. 31.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 42239

98/2011. (XII. 31.) OGY határozat: A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról – 4223