Magyar Közlöny 2012/152

Olvasási idő: 6 – 10 perc

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet: A területszervezési eljárásról – 25442

322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet: Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 25446

323/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet: A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 25514

324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet: A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról – 25519

325/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet: A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 25520

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet: Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről – 25521

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet: A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról – 25574

328/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet: A budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról – 25597

329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet: A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről – 25598

37/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet: A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról – 25600

38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet: A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól – 25603

115/2012. (XI. 16.) VM rendelet: A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosításáról – 25604

116/2012. (XI. 16.) VM rendelet: A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról – 25606

76/2012. (XI. 16.) OGY határozat: A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról – 25607

77/2012. (XI. 16.) OGY határozat: Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1406/2012. (IX. 28.) Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról – 25607

78/2012. (XI. 16.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 25608

79/2012. (XI. 16.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 25608

1501/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról – 25609

1502/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálásáról és rekonstrukciójáról – 25610

1503/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 25610

1504/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: Az aszály elleni küzdelemben, valamint a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vízilétesítmények üzemeltetésében való állami felelősségvállalásról – 25612

1505/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program abszorpciós célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedésekről – 25612

1506/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében környezetfejlesztési és a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében városrehabilitációs célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről – 25613

1507/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 25617
1508/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A TÁMOP-6.1.4./12/1-2012-0001 azonosító számú [„Koragyermekkori (0–7 év) program” című] kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 25619

1509/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentő tározó” című) és a KEOP-2.5.0/B/10-2010-0001 azonosító számú („Előzetes árvízi kockázatértékelés és a veszélytérképezés adatainak előállítása” című) projektek megnövelt támogatási összegének jóváhagyásáról – 25621

1510/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt (86. sz. főút 11,5 t burkolat-megerősítés tervezése és kivitelezése az 53+000–57+400 km szelvények között) költségnövekményének jóváhagyásáról – 25623

1511/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akcióterv 7.9.0. számú konstrukciója keretében megvalósítandó egyes projektek támogatásáról – 25625

1512/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.7/07/2F („Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban”) és a TIOP-2.2.4/09/1 („Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”) kódszámú konstrukciók keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről – 25626

1513/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 25628

1514/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 25630

1515/2012. (XI. 16.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 25632

136/2012. (XI. 16.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 25634

137/2012. (XI. 16.) ME határozat: Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között a nemzetközi adómegfelelés fejlesztéséről és a FATCA szabályok végrehajtásáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 25634

93/2012. (XI. 16.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 25635

94/2012. (XI. 16.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 25636

 

Letölthető PDF-ben.